+++ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน   ด้วยความยินดียิ่ง +++

 

แนะนำจังหวัดน่าน
แนะนำสำนักงาน
งานพัฒนาสังคม
งานสวัสดิการสังคม
ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส
ทุนทางสังคม
ทะเบียนภาคีเครือข่าย
แผนยุทธศาสตร์
 
ขั้นตอนการขอรับบริการ
กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง
 
รวมข่าวประชาสัมพันธ์
Chckmail กระทรวง
Internet กระทรวง
สมุดเยี่ยม
Download แบบฟอร์มต่างๆ
 
 

หน้าแรก

งานสวัสดิการสังคม


             สวัสดิการสังคม (Social Welfare)หมายถึง ระบบการจัดบริการสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม และพัฒนาสังคม รวมทั้งการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ในระดับมาตรฐาน โดยบริการดังกล่าว จะต้องตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชน ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งในด้านการศึกษาที่ดี การมีสุขภาพอนามัย การมีที่อยู่อาศัย การมีงานทำ การมีรายได้ การมีสวัสดิการแรงงาน การมีความมั่นคงทางสังคม การมีนันทนาการและบริการทางสังคมทั่วไป โดยระบบบริการสังคม ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิที่ประชาชนต้องได้รับ และเข้ามามีส่วนร่วมในระบบการจัดบริการทางสังคมในทุกระดับ

            สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ได้ดำเนินงานให้บริการด้านสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะงานด้านสังคมสงเคราะห์ แก่กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ดังนี้

 

 

***...แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่านฉบับที่2(ปี2555 - 2559)...***

***...สรุปสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ปี2555...***

 

 

 

 
 
 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน อ.เมือง จ.น่าน 55000

โทรศัพท์ (องค์การฯ) 0-5477-3041
โทรสาร 0-5471-0220 โทรศัพท์ (สป.มท.) 211
Webmaster :: nan@m-society.go.th

Free Hit Counters