Category Archives: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดฟอร์ม

NameSizeHits
1 บัตรคนพิการ1.4 MiB330
10 ทำเนียบสมาคมองค์กรคนพิการจังหวัดน่าน130.0 KiB363
11 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่านฉบับที่2ปี2555-25591.4 MiB266
12 โครงการชุมชนต้นแบบ3.2 MiB223
2 ผู้ช่วยคนพิการ150.7 KiB218
3 กู้ยืมเงินกองทุนคนพิการ22.7 KiB262
4 แบบฟอร์มสถานประกอบการ50.8 KiB203
5 แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพก253.1 KiB200
6 ล่ามภาษามือ173.3 KiB112
7 แบบฟอร์มศูนย์บริการคนพิการ14.0 MiB325
8 แบบฟอร์มจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ3.9 MiB219
9 คำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ95.8 KiB258
คุณสมบัติผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์34.5 KiB223
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนคนพิการ2.6 MiB198
หนังสือมอบอำนาจ796.6 KiB418
หนังสือยินยอมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ33.0 KiB355
เล่มเเผนพัฒนาเด็กเเละเยาวชนจังหวัดน่านกันยายน256111.1 MiB88
เวรปฏิบัติงานของผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ จังหวัดน่าน105.0 KiB251
เเบบคำขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม299.0 KiB1444
เเบบสำรวจครอบครัวอุปถัมภ์506.1 KiB63