Category Archives: ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดฟอร์ม

NameSizeHits
1 บัตรคนพิการ1.4 MiB346
10 ทำเนียบสมาคมองค์กรคนพิการจังหวัดน่าน130.0 KiB381
11 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่านฉบับที่2ปี2555-25591.4 MiB281
12 โครงการชุมชนต้นแบบ3.2 MiB237
2 ผู้ช่วยคนพิการ150.7 KiB232
3 กู้ยืมเงินกองทุนคนพิการ22.7 KiB278
4 แบบฟอร์มสถานประกอบการ50.8 KiB210
5 แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพก253.1 KiB210
6 ล่ามภาษามือ173.3 KiB122
7 แบบฟอร์มศูนย์บริการคนพิการ14.0 MiB333
8 แบบฟอร์มจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ3.9 MiB234
9 คำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ95.8 KiB267
คุณสมบัติผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์34.5 KiB235
ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนคนพิการ2.6 MiB210
หนังสือมอบอำนาจ796.6 KiB432
หนังสือยินยอมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ33.0 KiB366
เล่มเเผนพัฒนาเด็กเเละเยาวชนจังหวัดน่านกันยายน256111.1 MiB100
เวรปฏิบัติงานของผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ จังหวัดน่าน105.0 KiB266
เเบบคำขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม299.0 KiB1365
เเบบสำรวจครอบครัวอุปถัมภ์506.1 KiB74