Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมแบบฟอร์ม(สำนักงาน)

button

แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนกสจ(แบบกสส01)

การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นปี61

1.องค์กรดีเด่น (หลักเกณฑ์และแบบองค์การที่มีกิจกรรมทางสั , แบบองค์การดีเด่น 2561 , แบบประวัติย่อองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคม)

2.อาสาสมัครดีเด่น (หลักเกณและแบบอาสาสมัครดีเด่น , แบบอาสาสมัครดีเด่น 2561 , แบบประวัติย่ออาสาสมัครดีเด่น 2561)

แบบเสนอโครงการขอรับเงิน กสจ. 61

รายละเอียดการขอรับเงิน กสจ.61

แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

หนังสือมอบอำนาจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สนง.พมจ.น่าน

news_html_smartbutton26294

***ใบสมัครโครงการมอบรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน(ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์)***

รวมข่าวอินโฟกราฟฟิคสนง.พมจ.น่าน

ob

อินโฟไหว้พระประชาบดีอินโฟว์เปิดโครงการบ่อสวก 240360เรียงความรายงานสมัชชานะ-01รับเสด็จรวมพลคนพิการเพื่อคนพิการ3มอบใบประกาศนียบัตรแก่สตรี17มี.ค.60ภาพนิ่ง1ปลูกป่าคนพิการประชุมสำนักงาน15มี.ค.60บูรณาการความร่วมมือของประชาสังคม นำไปสู่จังหวัดเคลื่อนครั้งที่6-2560โครงการเเบ่งปันรักเเละรอยยิ้มกอพม.น่านSlide1_0Slide1S__5431686Infographic DSC Nan9180766174071วันเด็ก14ม.ค.60ออกกำลังกาย4 ม.ค.60 อบรมอินโฟสสว10เชียงใหม่ อบรมแรงงานไทย อบรมทักษะอบรมผส สิ่งอำนวยความสะดวก สคจ.กสจ.12ม.ค.60 ศักยภาพองค์กรคนพิการ รายงานเคส รายงานการมอบเงินฉุกเฉิน มอบถุงพระราชทาน6 ม.ค.60 พัฒนาสังคมน่านอย่างยั่งยืน ประชุมอนุบริหารกองทุน ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดน่าน บูรณาการศูนย์ช่วยเหลือสังคม ทุ่งช้าง ลานกิจกรรม เด็กแรกเกิด ช่วยเหลือเด็กแฝด งานพิกาลสากล ครอบครัวร่มเย็น ขับเคลื่อนบูรณาการพัฒนาสังคม การให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรง

รายงานงบทดลองและรายละเอียด

14960160311819254635(2)

ข้อมูลบัญชีงบทดลองสนง.พมจ.น่าน มีนาคม 60

ข้อมูลบัญชีงบทดลองสนง.พมจ.น่าน เมษายน 60

งบทดลอง พ.ค.60  งบทดลองมิ.ย.60  งบทดลอง ก.ค.60  งบทดลอง ส.ค.60  งบทดลองก.ย.60

-1.งบทดลอง(ต.ค.60)   -2.บัญชีเงินสด(ต.ค.60)   -3.บัญชีเงินฝากธนาคาร(ต.ค.60)   -4.บัญชีเงินฝากคลัง(ต.ค.60)   -5.บัญชีลูกหนี้เงินยืม(ต.ค.60)   -6.บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายบัญชีเจ้าหนี้(ต.ค.60)

1.งบทดลอง(พ.ย.60)     2.บัญชีเงินสด(พ.ย.60)     3.บัญชีเงินฝากธนาคาร(พ.ย.60)    5.บัญชีลูกหนี้เงินยืม(พ.ย.60)    6.บัญชีใบสำคัญเจ้าหนี้(พ.ย.60)

งบทดลอง ธ.ค.60  งบทดลอง ม.ค.61  งบทดลอง กพ.2561  งบทดลอง มี.ค2561  งบทดลอง เม.ย2561  งบทดลอง พ.ค.2561

งบทดลองมิถุนายน2561  งบทดลองกรกฎาคม2561  งบทดลองสิงหาคม2561  งบทดลองกันยายน2561  งบทดลองตุลาคม2561

งบทดลองพฤศจิกายน2561  งบทดลองธันวาคม2561  งบทดลองมกราคม2562

งบทดลองมี.ค.2562  งบทดลองเม.ย.62  งบทดลองเดือนกรกฎาคม2562  งบทดลองเดือนสิงหาคม2562  งบทดลองเดือนกันยายน2562 … รายละเอียดประกอบงบทดลองก.ย.62

ผลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

1

มกราคม60