กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัjนคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการเป็น 800 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัjนคงของมนุษย์ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพิ่มเบี้ยยังชีพคนพิการเป็น 800 บาท

โดยลงทะเบียนเริ่มตั้งแต่วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

หลักฐานที่ต้องแสดงในการลงทะเบียนมีดังนี้
1.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
3.บัตรประจำตัวคนพิการ
ทั้งนี้ สามารถติดต่อลงทะเบียนและรับสิทธิได้ที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อบต. เทศบาลในแต่ละจังหวัด

อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1300 ตลอด 24 ชม.