รายงานงบทดลองและรายละเอียด

14960160311819254635(2)

ข้อมูลบัญชีงบทดลองสนง.พมจ.น่าน มีนาคม 60

ข้อมูลบัญชีงบทดลองสนง.พมจ.น่าน เมษายน 60

งบทดลอง พ.ค.60  งบทดลองมิ.ย.60  งบทดลอง ก.ค.60  งบทดลอง ส.ค.60  งบทดลองก.ย.60

-1.งบทดลอง(ต.ค.60)   -2.บัญชีเงินสด(ต.ค.60)   -3.บัญชีเงินฝากธนาคาร(ต.ค.60)   -4.บัญชีเงินฝากคลัง(ต.ค.60)   -5.บัญชีลูกหนี้เงินยืม(ต.ค.60)   -6.บัญชีใบสำคัญค้างจ่ายบัญชีเจ้าหนี้(ต.ค.60)

1.งบทดลอง(พ.ย.60)     2.บัญชีเงินสด(พ.ย.60)     3.บัญชีเงินฝากธนาคาร(พ.ย.60)    5.บัญชีลูกหนี้เงินยืม(พ.ย.60)    6.บัญชีใบสำคัญเจ้าหนี้(พ.ย.60)

งบทดลอง ธ.ค.60  งบทดลอง ม.ค.61  งบทดลอง กพ.2561  งบทดลอง มี.ค2561  งบทดลอง เม.ย2561  งบทดลอง พ.ค.2561

งบทดลองมิถุนายน2561  งบทดลองกรกฎาคม2561  งบทดลองสิงหาคม2561  งบทดลองกันยายน2561  งบทดลองตุลาคม2561

งบทดลองพฤศจิกายน2561  งบทดลองธันวาคม2561  งบทดลองมกราคม2562

งบทดลองมี.ค.2562  งบทดลองเม.ย.62