ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จ.น่าน

17354737_1494573227243058_581272585_n

 

แผนค้ามนุษย์62(แบบเปล่า)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ปี๖๑

แผนค้ามนุษย์61แบบเปล่า

คู่มือปราบปรามค้ามนุษย์และคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

Mou เรื่องกระบวนการยุติธรรม

MOUระบบฐานข้อมูลค้ามนุษย์ ๕๘

กฎกระทรวงต่างด้าวที่เป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๖

การเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญา

ค่าชดเชยแก่ผู้เสียหายหรือจำเลยที่บริสุทธิ์ในคดีอาญา

แนวทางปฏิบัติกรณีเด็กและหญิงเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ๙ จังหวัดภาคเหนือ๒๕๔๖

บันทึกความเข้าใจการค้ามนุษย์กับกัมพูชา ตุลาคม ๕๗

แบบคัดแยกแบบใหม่ล่าสุด(ม.ค.๕๙)

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ค้ามนุษย์

แบบฟอร์มการรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการค้ามนุษย์ประจำปี ๕๘

แบบฟอร์มการรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปี59

แบบรายงานการใช้จ่ายเงิน กปค.02

แบบรายงานการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน ๕๙

แบบเสนอโครงการค้ามนุษย์ กปค.01

ประกาศวงเงินรายการค่าใช้จ่ายสนับสนุนจากกองทุน

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย ฯ คดีอาญา 2544

พรบ.ค้ามนุษย์แก้ไขใหม่ ๒๕๕๘

มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ

ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน แก้ไขในที่ประชุม 8 เม.ย.57

ระเบียบ ปกค.(จดทะเบียนองค์กร)

ระเบียบการจัดให้บุคคลซึ่งอาจจะเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ๒๕๕๒

ระเบียบการดำเนินงานของสถานแรกรับ และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพพ.ศ. ๒๕๔๐

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ พ.ศ.๒๕๔๐

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ พ.ศ.2540

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพว่าด้วยการรับตัวและดูแลผู้ถุกควบคุมตัวพ.ศ.2540

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพว่าด้วยวิธีการส่งตัวบุคคลไปยังสถานแรกรับพ.ศ.2540

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ว่าด้วยการจดทะเบียนองค์กรเอกชน2552

ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่าย พ.ศ.2545

ระเบียบใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาในการสืบสวนคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑

รายชื่อคณะทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน

รายชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ค้ามนุษย์

รายละเอียดการให้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อการป้องกันและปรบปรามการค้ามนุษย์

สัญญารับเงินอุดหนุนกองทุนค้ามนุษย์ กปค.03

ระเบียบการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์การรายงานสถานะการเงินพ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ว่าด้วยการดำเนินงาน 2550