คู่มือประชาชน(พรบ.อำนวยความสะดวก)

reading-99244_960_720

1.การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว)

2.การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะห์

3.การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

4.การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ (กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์)

5.การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

6.การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

7.การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

8.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

9.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี การยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ

10.การออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณี บัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย

11.การออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

12.ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน

13.ศาลมีคำสั่งให้ความยินยอมแทนบิดามารดา

14.ให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม