วิสัยทัศน์ พันธกิจ

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตามคำสั่ง สป.ที่ 488/2558 เรื่อง จัดตั้งส่วนราชการภายในสำนักงานปลัดกระทรวง สั่ง ณ วันที่ 6 มีนาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

 

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ทางสังคมเพื่อการกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
  2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
  3. ประสานและจัดทำแผนงาน โครงการและกิจการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
  4. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง
  5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  6. ส่งเสริม ประสานงาน และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย
  7. กำกับ ดูแล หน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้ดำเนินการตามกฎหมาย แนวนโยบายของกระทรวง และติดตามและประเมินผล แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
  8. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด
  9. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลการปฏิบัติงานของกระทรวง
  10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

***************************