ทำเนียบบุคลากร

nan61

นายธีรพนธ์  วงศ์สิทธิ์

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน

นางสาวพรนภา สำรีราษฎร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

นางสาวพรนภา สำรีราษฎร์

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ

1_0001นางธนันพัชญ์  ฟูจรัสโรจน์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

สำราญ
นายสำราญ อินทะเสนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสังคมและสวัสดิการฯ

6947

นางสาวปภาอร  สรรวิริยะ

ผอ.ศูนย์บริการคนพิการ

 

นางศันสนีย์  กัณทะกาลัง

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

6

นายคณพัฒน์  ศรีแก้ว

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

ป๋าเบี้ยว

นายคณินวัฒน์  ดิฐภักดีคุณานนท์

ล่ามภาษาต่างประเทศ  ส 2

ต้น

นางสาวพิมลพรรณ สวนนิถา

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

3

นางสาวทรวงสุดา  แซ่รี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เนย

นางสาวสลิลรัตน์  กันยะ

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

โอ๋หญิง

นางปัฐยาวดี  ฆารเจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชี  (พก.)

อั๋น

นายชัยฤทธิ์  รัศมี

นักพัฒนาสังคม(กองทุน กสจ.)

ทุเรียน

นางนริศรา  ชาตรีนันท์

พนักงานพิมพ์ ส. 3

1

นายปิยพงษ์ กัณทะกาลัง

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

อุ๊

นางพิกุลทอง  พุ่มนิล

นักพัฒนาสังคม (พก.)

aa

นายพรสิทธิ  ขุนนิรงค์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

12นางสาวมนวีร์  หมวกพิกุลนักพัฒนาสังคมชำนาญการ

โน๊ต

นายพัชรวุฒิ  แก้วอินแสง

นักพัฒนาสังคม (พก.)

วิทยา

นายวิทยา  ธรรมราช

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

เอส

นายประพัฒน์ กันไชย

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

แดง

 นายณัฐพัฒน์ สายสูง

นักสังคมสงเคราะห์ (พก.)

พี่อุ่น

นางอุ่นจิตร  เทียมแสง

พนักงานอำนวยการ

2 001

นางจิรนันท์  ยาวิราช

นักพัฒนาสังคม

 เนยพก.

นางสาวจิดาภา สายสูง ตำแหน่ง นิติกร

โค้ก

นายปวริศร์  จิณเสน

นิติกร

กุ้ง

นางกานต์ธิดา  เอื้อจินดาพงศ์

นักพัฒนาการเด็ก

ฝนพก.

นางกัลยา สองเมืองแก่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นิ่มนางสาวพรพิสุทธิ์ เอมสอาดผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินการบัญชีและพัสดุ แพท
นางสาวปรียา  พรมถานา

เจ้าหน้าที่กองทุนผู้สูงอายุ

นายนพดล  แคว้งอินทร์พนักงานขับรถยนต์
แม็กนายจักรกฤษณ์ ชอบธรรมพนักงานขับรถยนต์ วิ
นางสาวภาวินี  ศรีสวรรค์จนท.ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
ฝน

นางประนอม  ยอดผกา

พนักงานทำความสะอาด

ต้อก
นางรัชนีพร  กันคำจนท.ประจำศูนย์ ศปคม.
นายชลันทรจนท.บันทึกข้อมูล (โครงการเด็กแรกเกิด)