แบบฟอร์มคนพิการ

NameSizeHits
1 บัตรคนพิการ1.4 MiB354
10 ทำเนียบสมาคมองค์กรคนพิการจังหวัดน่าน130.0 KiB390
11 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่านฉบับที่2ปี2555-25591.4 MiB288
12 โครงการชุมชนต้นแบบ3.2 MiB242
2 ผู้ช่วยคนพิการ150.7 KiB238
3 กู้ยืมเงินกองทุนคนพิการ22.7 KiB287
4 แบบฟอร์มสถานประกอบการ50.8 KiB214
5 แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพก253.1 KiB216
6 ล่ามภาษามือ173.3 KiB127
7 แบบฟอร์มศูนย์บริการคนพิการ14.0 MiB339
8 แบบฟอร์มจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ3.9 MiB241
9 คำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ95.8 KiB275
หนังสือมอบอำนาจ796.6 KiB440
แบบฟอร์มเงินกู้คนพิการ62142.5 KiB98
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจ น่าน1.3 MiB144
ใบมอบฉันทะ899.6 KiB240