แบบฟอร์มคนพิการ

NameSizeHits
1 บัตรคนพิการ1.4 MiB328
10 ทำเนียบสมาคมองค์กรคนพิการจังหวัดน่าน130.0 KiB362
11 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่านฉบับที่2ปี2555-25591.4 MiB262
12 โครงการชุมชนต้นแบบ3.2 MiB220
2 ผู้ช่วยคนพิการ150.7 KiB216
3 กู้ยืมเงินกองทุนคนพิการ22.7 KiB258
4 แบบฟอร์มสถานประกอบการ50.8 KiB201
5 แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพก253.1 KiB198
6 ล่ามภาษามือ173.3 KiB112
7 แบบฟอร์มศูนย์บริการคนพิการ14.0 MiB318
8 แบบฟอร์มจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ3.9 MiB220
9 คำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ95.8 KiB257
หนังสือมอบอำนาจ796.6 KiB416
แบบฟอร์มเงินกู้คนพิการ62142.5 KiB77
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจ น่าน1.3 MiB130
ใบมอบฉันทะ899.6 KiB219