+++ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน   ด้วยความยินดียิ่ง +++


นายสถาพร  ทองแดง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน

น่าน
แนะนำสำนักงาน
งานพัฒนาสังคม
งานสวัสดิการสังคม
ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส
ทุนทางสังคม
ทะเบียนภาคีเครือข่าย
แผนยุทธศาสตร์
 

 

 
 

     - อ่านข้อมูล

     - อ่านข้อมูล

  

 

************************************************

ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....

สู่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับหน่วยงานเรา ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆ

ให้สังคมเพื่อบ้านเกิดของเราแลกเปลี่ยนข่าวสารเป็นหูเป็นตา

ให้บ้านเมืองเรา พบเห็นการค้ามนุษย์ การล่อลวงรังแกเด็กและสตรี

ละเมิดสิทธิ อยากให้เราช่วยเหลือสามารถแจ้งมาทาง E-mail สำนักงาน

(nan@m-society.go.th)

หรือสายด่วน 1300 , 054-710220 , ได้ตลอดเวลา

ขอบคุณครับ

********************************************

 

 

- ขอเชิญส่งคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7

- รายชื่อผู้รับเงินสงเคราะห์ศพผู้สูงอายุตามประเพณี2558

- แผนค้ามนุษย์ ปี 2558

- แบบรายงานผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน (สำหรับ อปท.)

- แบบรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งที่ 2

- แบบเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

- ตัวอย่าง

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการดำเนินงาน

-  แบบทะเบียนองค์กรสาธารณประโยชน์จังหวัดน่าน (สนง.พมจ.น่าน)

-  แบบทะเบียนองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดน่าน (สนง.พมจ.น่าน)

- ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดน่าน เรื่องมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน

- ประกาศกระทรวง ฯ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณ

- แบบฟอร์มเสนอเพื่อประกาศเกียรติคุณงานวันคนพิการสากล

- คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าทีค้ามนุษย์

- ยุทธศาสตร์การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก ปี 57 - 59

- แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์เด็กปี 57 - 59

- แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม  (สนง.พมจ.น่าน)

- แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

- บันทึกขอรับรองการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

-  เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออนุญาตตั้งหอพักและเป็นผู้จัดการหอพัก

- แบบเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2553

- แบบฟอร์มการยื่นคำขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนและข้อกำหนดฯ

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2557 สนง.พมจ.น่าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายคนพิการจังหวัดน่านกำหนดจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2557 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ร่วมจัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง

วันที่ 1 ต.ค. 2557 นายสถาพร  ทองแดง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการของกระทรวงพม.จากพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม. ให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพม.ในจังหวัดน่าน

โครงการคลื่นลูกใหม่เพื่อการพัฒนาสังคม กิจกรรมโหวตหาที่สุดของเจ้าหน้าที่ที่มีบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในการทำงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ร่วมจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมทั้งโครงการ พม.ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทย ณ อำเภอสันติสุข

การประชุมเขตตรวจราชการที่ 16 จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 วันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 57

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ระดับตำบล เพื่อปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

 
 

การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

 

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน อ.เมือง จ.น่าน 55000

โทรศัพท์ (องค์การฯ) 0-5477-3041
โทรสาร 0-5471-0220 โทรศัพท์ (สป.มท.) 21191
Webmaster :: nan@m-society.go.th

Free Hit Counters