+++ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน   ด้วยความยินดียิ่ง +++


นายสถาพร  ทองแดง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน

น่าน
แนะนำสำนักงาน
งานพัฒนาสังคม
งานสวัสดิการสังคม
ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส
ทุนทางสังคม
ทะเบียนภาคีเครือข่าย
แผนยุทธศาสตร์
 

 

 
 

    

  

  

 

************************************************

ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....

สู่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับหน่วยงานเรา ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆ

ให้สังคมเพื่อบ้านเกิดของเราแลกเปลี่ยนข่าวสารเป็นหูเป็นตา

ให้บ้านเมืองเรา พบเห็นการค้ามนุษย์ การล่อลวงรังแกเด็กและสตรี

ละเมิดสิทธิ อยากให้เราช่วยเหลือสามารถแจ้งมาทาง E-mail สำนักงาน

(nan@m-society.go.th)

หรือสายด่วน 1300 , 054-710220 , ได้ตลอดเวลา

ขอบคุณครับ

********************************************

 

 

- ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับรางวัลองค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชน ตามแนวคิดศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

- โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยาเปิดรับสมัครคนพิการเข้าเรียนตามรายละเอียด

- มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการเปิดรับสมัครเรียนคอมพิวเตอร์ตามรายละเอียด

- แบบรายงานผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน (สำหรับ อปท.)

 

- แผนค้ามนุษย์ ปี 2558

- แบบรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งที่ 2

- แบบเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

- ตัวอย่าง

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการดำเนินงาน

-  แบบทะเบียนองค์กรสาธารณประโยชน์จังหวัดน่าน (สนง.พมจ.น่าน)

-  แบบทะเบียนองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดน่าน (สนง.พมจ.น่าน)

- ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดน่าน เรื่องมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน

- ประกาศกระทรวง ฯ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

- โครงการขอรับเงินสนับสนุนกองทุนคนพิการ

- แบบรายงานการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

- แบบมอบฉันทะ(อำนาจ)

- ยุทธศาสตร์การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก ปี 57 - 59

- แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์เด็กปี 57 - 59

- แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม  (สนง.พมจ.น่าน)

- แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

- บันทึกขอรับรองการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

- เอกสารสำหรับยื่นขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

- คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าทีค้ามนุษย์

-  เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออนุญาตตั้งหอพักและเป็นผู้จัดการหอพัก

 

รายละเอียดพร้อมใบสมัคร

วันที่ 21 ส.ค. 2558 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จัดประชุมเสริมพลังเครือข่ายองค์กรคนพิการ ณ กศน.จังหวัดน่าน

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายสถาพร  ทองแดง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมศาลากลาง

การประชุมเขตตรวจราชการที่ 16 จังหวัดน่าน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดน่าน

- โครงการดาวเด่นปี 58

- สรุปผลโหวตดาวเด่นรอบที่1 (ต.ค.57 - ธ.ค.57)

- สรุปผลโหวตดาวเด่นรอบที่2 (ม.ค.-มี.ค.58)

 
 

การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

 

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน อ.เมือง จ.น่าน 55000

โทรศัพท์ (องค์กรฯ) 0-5471-0220
โทรสาร 0-5471-0220
Webmaster :: nan@m-society.go.th

Free Hit Counters