+++ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน   ด้วยความยินดียิ่ง +++


นายสถาพร  ทองแดง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน

น่าน
แนะนำสำนักงาน
งานพัฒนาสังคม
งานสวัสดิการสังคม
ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส
ทุนทางสังคม
ทะเบียนภาคีเครือข่าย
แผนยุทธศาสตร์
 

 

 
 

     - อ่านข้อมูล

     - อ่านข้อมูล

  

 

************************************************

ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....

สู่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับหน่วยงานเรา ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆ

ให้สังคมเพื่อบ้านเกิดของเราแลกเปลี่ยนข่าวสารเป็นหูเป็นตา

ให้บ้านเมืองเรา พบเห็นการค้ามนุษย์ การล่อลวงรังแกเด็กและสตรี

ละเมิดสิทธิ อยากให้เราช่วยเหลือสามารถแจ้งมาทาง E-mail สำนักงาน

(nan@m-society.go.th)

หรือสายด่วน 1300 , 054-710220 , ได้ตลอดเวลา

ขอบคุณครับ

********************************************

 

 

- บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุ (พ.ย. 55 - มิ.ย. 56)

- รายงานสถานการณ์ความรุนแรงจังหวัดน่าน ประจำปี 2556

- รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดน่าน ประจำปี 2556

- แบบเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

- ตัวอย่าง

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการดำเนินงาน

-  แบบทะเบียนองค์กรสาธารณประโยชน์จังหวัดน่าน (สนง.พมจ.น่าน)

-  แบบทะเบียนองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดน่าน (สนง.พมจ.น่าน)

- ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดน่าน เรื่องมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน

- ประกาศกระทรวง ฯ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณ

- แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการคุ้มครองเด็กปี 57

- แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม  (สนง.พมจ.น่าน)

- แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

-  เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออนุญาตตั้งหอพักและเป็นผู้จัดการหอพัก

- แบบเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2553

- แบบฟอร์มการยื่นคำขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนและข้อกำหนดฯ

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ระดับตำบล เพื่อปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 นายสถาพร  ทองแดง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน นำข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่จริม

วันที่ 11 เมษายน 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จัดงานวันผู้สูงอายุ งานวันแห่งครอบครัว เวทีสมัชชาครอบครัว และการออกหน่วยบริการทางสังคม ประจำปี2557 ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ข้าราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ออกพื้นที่เพื่อร่วมจังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎรรังสรรค์) ตำบลสถาน อำเภอปัว

วันที่ 23 มกราคม 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ร่วมในงานจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนพร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ณ โรงเรียนบ้านใหม่ ตำบลศรีษะเกต อำเภอนาน้อย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ บริเวณเทศบาลเมืองน่าน ในวันที่ 11 มกราคม 2557

วันที่ 23 ธันวาคม 2556 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2556 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

 
 

การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

 

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน อ.เมือง จ.น่าน 55000

โทรศัพท์ (องค์การฯ) 0-5477-3041
โทรสาร 0-5471-0220 โทรศัพท์ (สป.มท.) 21191
Webmaster :: nan@m-society.go.th

Free Hit Counters