+++ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน   ด้วยความยินดียิ่ง +++


นายสถาพร  ทองแดง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน

น่าน
แนะนำสำนักงาน
งานพัฒนาสังคม
งานสวัสดิการสังคม
ข้อมูลผู้ด้อยโอกาส
ทุนทางสังคม
ทะเบียนภาคีเครือข่าย
แผนยุทธศาสตร์
 

 

 
 

    

  

  

 

************************************************

ยินดีต้อนรับทุกท่าน.....

สู่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน

 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับหน่วยงานเรา ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆ

ให้สังคมเพื่อบ้านเกิดของเราแลกเปลี่ยนข่าวสารเป็นหูเป็นตา

ให้บ้านเมืองเรา พบเห็นการค้ามนุษย์ การล่อลวงรังแกเด็กและสตรี

ละเมิดสิทธิ อยากให้เราช่วยเหลือสามารถแจ้งมาทาง E-mail สำนักงาน

(nan@m-society.go.th)

หรือสายด่วน 1300 , 054-716401 , ได้ตลอดเวลา

ขอบคุณครับ

********************************************

 

 

- แบบฟอร์มรายงานผลการจัดกิจกรรม / โครงการ (สนง.พมจ.น่าน)

- ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

- วิเคราะห์นโยบาย พม. 58 สู่ นโยบาย 59 (โดย นายธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ สนง.พมจ.น่าน)

 

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จ.น่าน ประจำปีงบประมาณ 2559

- แบบรายงานผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน (สำหรับ อปท.)

- แบบรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรี ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดน่าน

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ครั้งที่ 2

- แบบเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

- ตัวอย่าง

- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการดำเนินงาน

-  แบบทะเบียนองค์กรสาธารณประโยชน์จังหวัดน่าน (สนง.พมจ.น่าน)

-  แบบทะเบียนองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดน่าน (สนง.พมจ.น่าน)

- ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดน่าน เรื่องมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน

- ประกาศกระทรวง ฯ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริมและการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

- โครงการขอรับเงินสนับสนุนกองทุนคนพิการ

- แบบรายงานการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

- แบบมอบฉันทะ(อำนาจ)

- ยุทธศาสตร์การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก ปี 57 - 59

- แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์เด็กปี 57 - 59

- แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม  (สนง.พมจ.น่าน)

- แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

- บันทึกขอรับรองการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

- เอกสารสำหรับยื่นขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

- คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าทีค้ามนุษย์

-  เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขออนุญาตตั้งหอพักและเป็นผู้จัดการหอพัก

 

วันที่ 29 ต.ค. 58 พมจ.น่าน มอบหมายให้นายสำราญอินทะเสน หน.กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเยาวชนท้องถิ่นสืบสานประเพณีรายได้ดียามว่างงานของมุลนิธิจุมปีวนิดาภรณ์

งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2558

วันที่ 26 ต.ค. 58 นายสำราญ  อินทะเสน  หน.กลุ่มการพัฒนาสังคมฯ สนง.พมจ.น่านออกอากาศสดทางสวท.น่านพูดเรื่องโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

รายละเอียดพร้อมใบสมัคร

วันที่ 21 ส.ค. 2558 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จัดประชุมเสริมพลังเครือข่ายองค์กรคนพิการ ณ กศน.จังหวัดน่าน

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายสถาพร  ทองแดง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

- โครงการดาวเด่นปี 58

- สรุปผลโหวตดาวเด่นรอบที่1 (ต.ค.57 - ธ.ค.57)

- สรุปผลโหวตดาวเด่นรอบที่2 (ม.ค.-มี.ค.58)

 
 

การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

 

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน อ.เมือง จ.น่าน 55000

โทรศัพท์ (องค์กรฯ) 0-5471-6401
โทรสาร 0-5471-6402
Webmaster :: nan@m-society.go.th

Free Hit Counters