การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลที่ไม่มีงานทำหรือไม่มีรายได้ หรือมีรายได้แต่ไม่พอสำหรับการครองชีพ

ขั้นตอนการให้บริการ

1.  รับเรื่องและตรวจสอบเอกสาร

2.  สอบข้อเท็จจริง

3.  ขออนุมัติดำเนินการสงเคราะห์

4.  มอบเงินสงเคราะห์

5.  สรุปข้อมูลรายงาน

กฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1.  ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พ . ศ. 2547

2.  ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือครอบครัว พ . ศ. 2536

เอกสารประกอบ

1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

2.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด